fbpx
שר, חיים (שרי)

שר, חיים (שרי)


בן שושנה ומשה, נולד ביום י"ט באייר תרפ"ז (21.5.1927) בחיפה. חיים סיים את בית-הספר היסודי בקרית חיים ואת בית-הספר המקצועי שליד הטכניון בחיפה (במגמת מסגרות). בתקופת הלימודים היה חבר בתנועת "השומר הצעיר". ב-1946 התגייס לפלמ"ח כחבר גרעין "צבר" בבית זרע והיה מרכז ועדת-העבודה. במשק עבד בעיקר במספוא ובעגלונות. היה מטה שכם לכל משימה שהוטלה עליו. אחרי שנה עלה עם קבוצתו לאדמת רבדים בגוש עציון. חיים השתתף בהגנת הגוש ואחרי נפילת הגוש הלך בשבי לעבר-הירדן. הוא נהרג מכדור לגיונר ערבי במחנה השבויים, ביום י"ח בתמוז תש"ח (25.7.1948). עם חיסול מחנה השבויים הועלה ארונו והובא למנוחת-עולמים באדמת רבדים החדשה, ביום ל' בטבת תש"ט (1.3.1949).

דילוג לתוכן