fbpx
שטורמן, חיים

שטורמן, חיים


בן מנוחה ואברהם משה. נולד בב' בטבת תרנ"ב (2.1.1892) בעיירה צ'ברונה שבפלך קייב באוקראינה. בשנת 1906 עלתה משפחתו לארץ ישראל והתיישבה ביפו, מקום שם למד זמן-מה בגימנסיה "הרצליה". כשנתייתם מאביו עברה המשפחה לסג'רה וחיים הנער החל למשוך בעול המשפחה והרבה לעבוד בחריש. במרוצת הזמן עברה אמו ליבנאל והקימה שם מטבח קטן לפועלים. גם שם המשיך חיים בעבודה הקשה ועם זאת נרתם גם לשמירה. בגיל 18 הצטרף לאירגון "השומר" בחדרה, בה התנסה בכל תלאות השמירה ובעיותיה, התיידד עם חברים לשמירה ועם פועלים בעבודה ונקשר קשרי-נפש עם המושבה, לאדמתה ונופה. בעיקבות היתקלות עם רועים ערבים באחד הימים נאסר והיה כלוא תקופת-מה בכלא עכו. במכתביו מן הכלא ביטא את חיבתו העזה לטבע, לחי לצומח ולאדם באשר הוא אדם. במשך פעילותו ב"השומר" עשה בתל-עדשים, רחובות, מסחה וכינרת. בשנת 17-1916 השתתף חיים במאמצי הישוב להשגת נשק להתגוננות, בעיקר ברחובות ובמאורעות תל חי של שנת 1920 תרם חלקו במשלוח עזרה בתגבורת מצרכים ותחמושת. ב-21.9.1921 היה עם ראשוני העולים על הקרקע ליד מעין חרוד. הוא התערה היטב בחיי המשק החדש ונבלע ראשו ורובו בהקמת ענפיו השונים כשאישתו עומדת לימינו. כאן, כבכל מקום, ידע לקשור יחסי ידידות וכבוד הדדי עם השכנים הערבים ותכונה זו היא שסייעה לו עמם ברכישת הקרקעות שהוציא לפועל מטעם הקרן הקיימת בגוש חרוד. במשא ומתן עמם ידע לכבוש את לבם ולעורר את אמונם וגם טרח שיקבלו פיצוים הוגנים. כתב עליו שאול אביגור: "חיים היה אחד היורשים הטהורים ביותר למסורת האבירים הנאצלת של השומר בתקופה זוהרו". ואילו יוסף פיין כתב: "כשהנני מעלה בזכרוני את חיים הנני רואה לפני דמות אדם מושלמת בכל: במחשבה, בהגיון בריא ובשקט. באלו רכש את עולמו המלא…". בשנים תרפ"ג-תרפ"ו היה חבר המרכז החקלאי. חיים נשא בתפקידים אחראיים בענינים המשקים ובעניני הביטחון וההגנה של הגוש כולו. הוא היה ממניחי התיישבות "חומה ומגדל" בעמק בית שאן וברמות יששכר, ושנים רבות היה חבר המועצה החקלאית. בי"ח אלול תרצ"ח (14.9.1938), בדרכו מבית שאן לטירת צבי לקבוע את מקום ישובה של קבוצת מעוז, נהרג חיים בעלות רכבו על מוקש ועמו נפלו גם שניים מחבריו. נקבר בעין-חרוד. הניח אישה, בן ושתי בנות. בנו משה נפל במלחמת העצמאות על הגנת עמק בית שאן (1948), נכדו חיים נפל בקרב על האי גרין (1969), ונכדו אמיר ברין נפל על גדות תעלת סואץ במלחמת ההתשה (1970). לזכרו הוקם בית חיים שטורמן", מוזיאון ומכון אזורי למדע וטבע ליד המועצה האזורית הגלבוע. שמו הונצח בספרים "בדרך לוחמים;" "ספר השומר" ובחוברת זיכרון שהוציאה המועצה האזורית גלבוע לזכר השלושה שנפלו בימי חומה ומגדל, "גן השלושה" (הסחנה) נקרא על שמם.

כובד על ידי

דילוג לתוכן