fbpx
קירזנר, ישעיה

קירזנר, ישעיה


נולד ברוסיה ועלה לארץ-ישראל בימי "העליה השנייה". במלחמת העולם הראשונה גורש על ידי השלטונות התורכים מן הארץ באין לו נתינות עות'מאנית. הוא הגיע לאלכסנדריה של מצרים ושם התפרנס ממכירת סיגריות וגפרורים כי לא רצה לחם-נדבה. כששמע על התארגנות "גדוד נהגי הפרדות" היה מראשוני המתנדבים לגדוד. "וכי יכול יהודי שלא ללכת להילחם בעד ארץ-ישראל? וכי יש ליהודי דבר יותר יקר מארץ-ישראל?" – אמר. בשורות הגדוד נשלח לחזית גאליפולי שבאסיה הקטנה למערכה שמטרתה היתה להשתלט על מיצרי הדארדאנלים. יוסף טרומפלדור כתב עליו בזיכרונותיו שהיה "אחד החיילים והאנשים הטובים שבגדוד. לא חיפש את מקום הסכנה, אך גם לא השתמט מפניו. לא פחד ותמיד מילא ביושר את חובתו". בגאליפולי נפצע, הועבר לאלכסנדריה ושם נפטר מפצעיו ביום כ"ט בסיון תרע"ה (11.6.1915). הוא הובא למנוחות בבית העלמין באלכסנדריה וחבריו לגדוד הקימו על קברו מצבת שיש. על דמותו ומעשיו כתב יוסף טרומפלדור בזיכרונותיו ושמו הונצח גם ב"בית הגדודים" באביחיל. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בבית העלמין היהודי באלכסנדריה, במצרים. ציון מיקום קבר 9. יחידהcZioncMulecCorps. דרגהcPrivate

כובד על ידי

דילוג לתוכן