fbpx
ליברמן, מניש

ליברמן, מניש


נולד בשנת 1897 בעיירה זולצי שבדרום רוסיה. כבן למשפחת איכרים התמסר מניש מילדותו לעבודת האדמה והחליט להקדיש לה את חייו. כדי שיוכל להתמחות בעבודתו נסע, לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, לארצות-הברית, למד מדעי הטבע והוסמך כאגרונום. בארצות-הברית גם התקרב לתנועה הציונית ושאף לעלות לארץ-ישראל לעבדה ולשמרה. עם תום המלחמה חזר לרוסיה ובהזדמנות הראשונה שנראתה לו עלה בשנת 1922 לארץ-ישראל. תחילה עבד בסלילת הכבישים ביערות הכרמל ואחר-כך בקבוצת חולדה וברחובות שם היה שומר על כרמי המושבה. למרות המשבר המשפחתי הכבד שפקד אותו – אשתו ושני ילדיו נפטרו – המשיך לשאוף להקים לו משק חקלאי עצמאי. ביום א' באלול תרפ"ה (21.8.1925), בעמדו על משמרתו באחד הכרמים הפתיע קבוצת ערבים שבאו לגנוב ענבים. הגנבים ירו בו ופצעוהו קשה. רופא המושבה הגיש לו עזרה ראשונה אך בטרם הגיע לבית-החולים נפטר מפצעיו. הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות ברחובות. מאמר לזכרו המתאר את תולדות חייו ומותו הופיע בשבועון "הפועל הצעיר;" כן הוא מוזכר בספר "רחובות"

דילוג לתוכן