fbpx
יעקובסון, הנס

יעקובסון, הנס


עלה לארץ-ישראל במסגרת "עליית הנוער" והתחנך בחברת הנוער בכפר ידידיה. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה נענה לקריאת מוסדות הישוב והתנדב לצבא הבריטי. יעקובסון הוצב ביחידת תובלה עברית 462 ובמסגרתה שירת במצרים ובמדבר המערבי. בשלהי אפריל 1943 התארגנה בנמל אלכסנדריה שיירה גדול של אניות שמגמתה מלטה כדי לסייע בפלישת בעלות הברית לסיציליה. על האנייה "ארינפורה" ששטה בראש השיירה היתה יחידתו של הנס. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943), גילה את השיירה מטוס סיור גרמני שהזעיק מפציצים גרמניים. ה"ארינפורה" נפגעה פגיעה ישירה, טבעה ויחד אתה ירדו למצולות 140 מאנשי היחידה, הנס ביניהם. זכרו הועלה בעלון "עלים", בטאון עליית הנוער, ב"ספר השנה של העתונאים", תש"ו, ב"ספר ההתנדבות", ובספר "יזכור של מכון ז'בוטינסקי. בבית העלמין הצבאי שעל הר הרצל הוצבה יד לחללי היחידה בדמות אנייה ולידה בריכת שבקרקעיתה חקוקים שמות כל הנופלים. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח בcBROOKWOODcMEMORIALc, ברוקווד, בריטניה. ציון מיקום קברcPanelc16. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן