fbpx
הורביץ, דוב

הורביץ, דוב


בן בוניה ויעקב, נולד ביום י"א באלול תרפ"ו (21.8.1926) בעיר רומנובקה, בסרביה, שהיתה אז תחת שלטון רומניה. בחודש ספטמבר 1935 עלה עם הוריו ארצה ואביו נתמנה למנהל קופת מלווה וחסכון ברמת גן. דוב למד בבית-ספר עממי ברמת גן, התחנך בבית-ההורים ברוח המסורת ושמע שיעורים בתלמוד. היה בעל מוח חריף ושקד על הבעיות המנסרות בעולמנו. דוב המשיך ללמוד וסיים את הגימנסיה "אוהל שם" ברמת גן והצטיין במתמטיקה. שנה וחצי שירת בנוטרות בדרום הארץ. הוא שלח את תעודותיו לפקולטה לרפואה של ה"סורבון" בפריז ונתקבל אליה, אך כחבר ה"הגנה" לא קיבל אישור יציאה ודחה את נסיעתו לזמנים שקטים יותר. זמן-מה היה פעיל בעבודת הקרן-הקיימת- לישראל ברמת גן. פעם נשלח מטעם ה"הגנה" עם שישה נוטרים להביא שרטוטים וצילומים טופוגרפיים מהגליל. בגלל התנפלות ערבים עליהם נזקקו להגנת המשטרה הבריטית, והוא, שנשא בילקוטו שרטוטים וצילומים, הצליח לשכנע את הבריטים שהוא וחבריו יצאו לטיול סתם, והודות לכך ניצל מחיפוש בכליהם ולא נתגלתה התעסקותם האמיתית. דוב שירת בחטיבת "אלכסנדרוני", השתתף בקרבות רבים בשרון ובשומרון (כיבוש קולה, סלמה, "הפעולה המשטרתית" באיגזים לפריצת הדרך בכביש הראשי לחיפה ועוד). בזמן הפעולה באיגזים, כשאנשיו התענו בצימאון ממושך ביום שרב, נסע להביא מכל מלא מים מנתניה, וכשהנהג סירב להתקרב עם המכונית לאזור הסכנה, הכריח אותו באיום באקדח למלא את חובתו עד הסוף, הציל את אנשיו מצמאון וסייע לסיום המוצלח של הפעולה, ועל כך נשתבח בפקודת-היום והוצע לקבלת אות-הצטיינות. לאחר שסיים קורס מפקדים הוצע לו להישאר בו כמדריך, וגם הוריו שידלוהו להישאר בעורף, אך הוא דחה את ההצעה באומרו: "אם כן מי יילך לחזית להילחם?" ויצא לשירות קרבי בחזית. כשבא הביתה לשני ימי חופשה נקרא מיד לחזור ליחידתו. בעת מבצע "חורב", נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה", שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים, תקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל, ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948). נקבר בפלוג'ה. לאחר נופלו הוענקה לו דרגת סמל. לזכר פעילותו למען גאולת האדמה נטע הוועד הארצי של הקרן-הקיימת-לישראל, בהשתתפות הוריו, גן על שמו ביערות הקרן-הקיימת-לישראל. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן