fbpx
גרובר, גבריאל (גוסטב)

גרובר, גבריאל (גוסטב)


בן מרים ויעקב. נולד בי"ז בתשרי תרע"א (20.10.1910) בווינה, אוסטריה. בשנת 1938 עלה לארץ-ישראל כמעפיל. בארץ השתקע בירושלים ושם נשא אשה. הוא היה לנהג משאית ועבד שעות ארוכות לפרנסת משפחתו. היה חביב על כל הבריות בזכות טוב לבו ונכונותו להושיט יד עוזרת לכל נזקק. לאחר פרוץ במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי כדי לתת חלקו במאמץ המלחמה נגד הנאצים. הוא הוצב בפלוגת התובלה היהודית 462. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) טובעה האניה "ארינפורה" שבה הפליגו אנשי יחידתו בשיירת 27 אניות הצי הבריטי מאלכסנדריה של מצרים למאלטה. מאה וארבעים מאנשי היחידה ירדו למצולות הים, וגבריאל ביניהם. הוא הניח אשה, בן, שלושה אחים אחות. בבית-הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אנייה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

כובד על ידי

דילוג לתוכן