fbpx
גרבובסקי, כרמי

גרבובסקי, כרמי


בן רבקה וחיים, נולד ביום כ' במנחם-אב תרפ"ח (6.8.1928) בראש פינה, דור רביעי למייסדי המושבה. ב-1938 נפלו אביו ואחיו בהגנת המושבה. הוא סיים את בית-הספר המקומי והתמסר לעיבוד המשק ולפיתוחו. משהחלו לעסוק במושבה משמר הירדן בגידול דגים בבריכות, למד את המקצוע והיה מטובי המומחים בו. מגיל 16 היה חבר ה"הגנה" והקדיש לילות רבים לשמירת המושבה ושדותיה. משפרצו הקרבות בראשית מלחמת-העצמאות הגבירו הוא וחבריו את עירנותם בשמירה והתבוננותם בתנועות הערבים והכנותיהם מעבר לגבול הסורי הסמוך. הוא התייצב לגיוס, אך נצטווה יחד עם כל הנוער המקומי להישאר במקום ולהגן על גבול הארץ. כרמי סיים קורסים לקשר, התקין את רשת הטלפונים לעמדות, בדק תמיד את הקווים ותיקנם. כן שימש מורה-דרך לפלוגות פלמ"ח וחי"ש שבאו למושבה ולימדן להכיר את פרטי הטופוגרפיה של הסביבה ואת המקומות הראויים למארבים. הוא עזר בהכנות ובאבטחת הדרך לפשיטת הפלמ"ח על בית המכס הסורי והשתתף בפשיטה למנסורה והיה נכון תמיד לעזור לכל. ביום כניסת ההפוגה הראשונה לתוקפה, יום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948) – בתקוף הסורים את המושבה – לחם נגדם עד הכדור האחרון כשהוא עומד יחידי על המרפסת של בית סגל, גם בשעה שהיו כבר בתוך המושבה והציתו את הבתים שכבשו. בקרב זה נפל, לעיני אמו, שנלקחה אחר-כך בשבי הסורי עם כל היהודים שנמצאו במושבה. משחזרה אמו מהשבי הועבר בהשתדלותה למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בראש פינה ביום כ"ו בטבת תשי"א (4.1.1951).

דילוג לתוכן